Autorització menors

Tots els menors d'edat inscrits a qualsevol de les nostres activitats hauràn d'haver enviat o portar aquest tdocument signat per els seus pares/tutors.

DADES DEL PARE, MARE O TUTOR:DADES DEL MENORAutoritzo per mitjà del present document i manifesto el meu consentiment com progenitor/tutor i accepto sota la meva exclusiva responsabilitat que el/la menor anteriorment esmentat/da, a participar en l'activitat o activitats seleccionades:

Programada al Juanita's Vilanova Beach Sports Festival.
I exonero expressament de qualsevol responsabilitat a la Regidoria d'Esports davant de qualsevol eventualitat. Aquesta autorització es fa extensiva a les decisions necessàries que hagin de pendre els/les tècnics/ques responsables de l'esdeveniment en cas d'urgencia.
Axí mateix, dono el meu consentiment perquè la Regidoria d'Esports pugui recollir imatges de l'activitat, i publicar-les o reproduir reportatges audiovisuals on aparegui el meu fill/a de manera clarament identificable, ja sigui individualment o bé en grup, mentre realitzen l'activitat, de conformitat amb els criteris reguladors establerts a la llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor i a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge.

(*Signar al recuadre amb el dit si s'està omplint el formulari dses'un dispositiu tàctil o pel contrari fer ús del ratolí.)

AUTORITZACIÓ

Si necessites omplir manualment i entregar l’autorització als membres de la organització del festival, pots descarregar-ho, omplir-ho i signar-ho!